COMPROMÍS ÈTIC

Uns candidats i candidates amb compromís ètic.

Els candidats i les candidates socialistes a les properes eleccions municipals a Badalona assumeixen que entre els seus objectius prioritaris està la recuperació de la confiança dels ciutadans i les ciutadanes i reestablir la credibilitat en la política i per aconseguir-ho, és necessari articular una nova forma de governar.

Aquest objectius exigeixen debat i concreció, perquè no es tracta únicament de fer declaracions retòriques, sinó de crear un nou paradigma polític aplicat al govern local, sota els principis de, transparència, connexió amb la comunitat, i innovació en la gestió dels serveis públics.

Per aquest motiu els i les socialistes adoptem els següents compromisos de bon govern local:

1. Compromís de transparència. Res a ocultar. Totes les decisions, dades i accions han de ser públiques i han de poder ser consultades per la ciutadania, en format àgil, senzill, de maneig intuïtiu, a través de la xarxa.

2. Compromís amb la legalitat. Els governs, més que ningú, han de ser estrictes en el compliment de la llei, que és la principal garantia dels que no tenen res. Els governs fan les lleis i les normes i les han de respectar abans que ningú.

3. Compromís ètic. Els candidats i les candidates socialistes a Badalona signaran i faran públic un codi de principis ètics en el moment de presentar-se. El partit farà complir aquest codi i retre compte a la ciutadania de la seva aplicació.

4. Compromís amb l’eficiència en la despesa o inversió púbica. Els diners públics han de ser utilitzats amb cura extrema. Els i les electes socialistes a Badalona es comprometen a aplicar criteris d’eficiència en totes les despeses públiques.

5. Compromís amb la separació entre política i gestió. La ciutadania censura que els partits polítics colonitzin l’administració pública, per aquest motiu ens comprometrem a separar de forma clara les responsabilitats polítiques i les administratives.

6. Compromís per governar des del consens. En una ciutat complexa com Badalona cal governar a través de la mediació entre els diferent actors i interessos, de forma sostenible i amb respecte cap a la comunitat i la seva història.

7. Compromís amb l’equitat. La desigualtat és una de les principals amenaces a les quals s’enfronten les societats democràtiques a principis del segle XXI. Les comunitats locals s’han de convertir en forces reequilibradores d’aquesta tendència que la crisi ha accentuat al nostre país. Tots els ciutadans i les ciutadanes de Badalona han de tenir assegurat el seu mínim vital i de vida digna, així com les oportunitats que el seu talent mereixi.

8. Compromís amb l’eficàcia. Per aconseguir millor servei a la ciutadania cal apostar per una administració electrònica integral que implica la mecanització absoluta dels processos administratius i la relació electrònica amb la gent, amb caràcter general, com a garantia de qualitat dels serveis, accessibilitat, transparència i reducció de costos.

9. Compromís amb la ciutadania i la seva capacitat col·laborativa. Les polítiques de benestar, educatives i culturals a nivell local han de comptar amb la implicació de la societat organitzada de Badalona. Cal aprofundir en fórmules de coproducció amb la mateixa ciutadania i les seves associacions i cal sobretot desterrar la idea de l’uniformisme en la prestació de serveis. La participació en els afers públics no és quelcom que depengui de l’existència d’un reglament, ni d’uns drets que són exercits pels activistes de qualsevol causa, sinó que forma part d’una cultura de govern o forma de fer les coses. Escoltar, escoltar i escoltar, són tres prioritats bàsiques per garantir el vincle que un govern local ha d’exercir amb la ciutadania a la qual representa.

10. Compromís amb l’avaluació dels resultats de l’activitat municipal. L’Ajuntament s’ha de comprometre a avaluar els resultats impactes de la seva gestió. Anualment es presentarà al ple municipal un informe d’avaluació. L’existència d’una política o servei restarà sempre condicionada a la seva avaluació. Subvencions, bonificacions i altres formes d’ajuts hauran de ser aprovades sempre per un període determinat i la seva continuïtat supeditada a avaluació.

El candidats i candidates del PSC de Badalona són garantia de bon govern local perquè cada un dels homes i dones que es presenten en les llistes del PSC assumeix un compromís amb el “Bon Govern”: Transparent, legal, responsable, objectiu, previsor, atent a les necessitats de les persones, orientat a resultats, que passa comptes i alhora fermament convençut de la responsabilitat central que els governs locals tenen en la millora de les condicions de vida quotidiana de la ciutadania.

Un compromís que és un veritable contracte amb veïns i veïnes de Badalona.

Anuncios