Demana que es retiri el projecte de la piscina d’Albiol, una despesa de 12 milions d’euros que Badalona no necessita

El PSC presenta al·legacions al projecte

Demana que es retiri el projecte de la piscina d’Albiol, una despesa de 12 milions d’euros que Badalona no necessita

Amb la intenció de donar cabuda a una piscina olímpica de 12 milions d’euros, el passat 21 de març, la Junta de Govern local va aprovar el Pla Especial Urbanístic de modificació del tipus d’equipament i ordenació a l’illa delimitada pel carrer de Jaume Passarell i l’autopista C-31 de Badalona.

Tal i com diu el Grup Municipal Socialista en les seves al·legacions, es tracta d’un “pla urbanístic poc clar, ple d’inconcrecions i supòsits contradictoris”. Un pla “ple de suposicions, d’imprecisions i d’indefinicions que posen en dubte la seriositat i la fermesa de la proposta que hi ha al darrera.”.

El Pla aprovat pel PP no fa més que ratificat els dubtes reiteradament expressats pel PSC sobre la viabilitat real del projecte tot i confirmant les sospites de que aquest no és més que un improvisat anunci electoralista.

Així, en les al·legacions presentades es constata com l’apartat relatiu a l’estudi econòmic-financer és diu que “en principi, es preveu que l’equipament es financiï amb pressupost municipal”. Què vol dir “en principi”? Quina és la proposta d’inversió que hi ha darrera d’aquest equipament? Serà finançament públic, privat, mixte? Tampoc ajuda a aclarir-ho la contradicció sobre qui formula el pla urbanístic. A la memòria és diu que és d’iniciativa pública i al Butlletí Oficial de la Província diu que és d’iniciativa privada. El pla no aclareix quina serà la fórmula de gestió, ni inclou cap compromís amb cap inversor. Però si que afirma que té la intenció d’obrir les seves portes a finals de 2016.

I malgrat que no hi ha un projecte arquitectònic, el document sí aventura una quantitat d’inversió: entre 10.000.000 i 12.000.000 €. Una quantitat força comprometedora per a les arques municipals en temps de crisi, quan hi ha altres prioritats a la ciutat. D’aquests 12 milions, un 30% es destinarà al sòl. Però segons la memòria del pla el sòl és públic. Què vol dir un 30% (4 milions d’euros) destinats al sòl si aquest ja és públic?

El document estableix un índex d’edificabilitat de 1,5 m2/m2, triplicant l’edificabilitat permesa actualment però no ho justifica amb un programa concret. Tampoc es pot avaluar l’impacte físic i visual respecte a l’entorn que suposaria aplicar la intensitat edificable prevista. En definitiva, no es dóna compliment a les condicions que estableix l’article 217.1 de les Normes Urbanístiques Metropolitanes per a l’elaboració de plans especials urbanístics per a equipaments.

El document no inclou un estudi de la mobilitat generada, imprescindible per saber quines serien les actuacions que caldria dur a terme a l’entorn o en el propi àmbit per resoldre correctament les noves demandes de mobilitat.

En paraules de Jordi Serra, president del Grup Municipal Socialista, “la piscina d’Albiol, la piscina dels 12 milions d’euros, no és ni una prioritat mi una necessitat de Badalona avui.”

“Es tracta d’una obra faraònica que íntegrament sortirà de les arques municipals, dels impostos que paguen els veïns i veïnes de Badalona, a diferència d’altres equipaments i obres que, en mandats anteriors han estat subvencionats per altres administracions.”

“És un projecte inviable i irrealitzable, absurd en el millor dels casos i que només obeeix a la megalomania de l’alcalde, a la permanent necessitat d’Albiol de foto i propaganda. És un projecte que Badalona no necessita.”

Badalona, 5 de maig de 2014

Anuncios

Los comentarios están cerrados.