Albiol torna a fer trilerisme polític amb les dades sobre romanent de tresoreria

En contra del que afirma, la xifra real es situa a prop dels menys set milions d’euros

De l’informe complert de la intervenció general sobre la liquidació del pressupost, al que ha tingut accés el grup municipal socialista, destaca tot un seguit de magnituds que no s’han inclòs en el càlcul però que, al no haver-ho fet i tal i com diu l’informe “tindran incidència en els propers romanents de tresoreria i per tant en la quantificació de la situació econòmica real de l’Ajuntament.”

Estem parlant de factures, acords i expropiacions pendents d’aplicar al pressupost, de saldos creditors per devolucions d’ingressos, de descertificacions de fons de cohesió i altres subvencions, de factures amb data d’emissió del 2013 i entrades en el registre el 2014 i de despeses pendents de formalitzar-se per mitjà de la factura corresponent.

Tal i com diu l’informe de la intervenció municipal, “la inclusió d’aquets fets o magnituds hagués comportat que el romanent de tresoreria de l’exercici 2013 fos: -6.828.716,74”

El desglossament, sempre segon l’informe d’intervenció, és el següent:

Factures, acords i expropiacions pendents d’aplicar al pressupost 12.018.839,35
Saldos creditors per devolucions d’ingressos 10.307,54
Descertificacions de fons de cohesió i altres subvencions 60.472,94
Factures amb data d’emissió del 2013 i entrades en el registre el 201 560.302,58
Despeses pendents de formalitzar-se per mitjà de la factura 1.076.049,05
TOTAL 13.725.971,46

Que, un cop descomptat el romanent de  tresoreria presentat de 6.897.254,72, fa un saldo real de -6.828.716,74. Això, en una any en que recordem, l’Ajuntament ha tornat a endeutar-se amb un préstec ICO per import de 6.509.714,25 euros.

Finalment per contextualitzar aquestes xifres cal recordar que el govern Albiol ha incrementat el deute viu de l’Ajuntament de Badalona en prop del 50% (138 milions d’euros, a final del 2012), ha incrementat l’IBI un 15%, la resta de taxes municipals un 8%, no ha dedicat ni un sol euro a polítiques actives d’ocupació, ha incrementat el preu de la matrícula de les escoles bressol en un 50% i ha fet pagar, per primer cop, les teleassistències al pensionistes de Badalona.

Badalona, 24 de març de 2014

Anuncios

Los comentarios están cerrados.